Prowadzenie działalności gospodarczej jest zorientowane na zysk i rozwój, ale wiąże się również z różnego rodzaju ryzykiem. Aby zminimalizować niekorzystne skutki ewentualnych nieprzewidzianych zdarzeń, warto kupić odpowiednio skonstruowane ubezpieczenie, które spełnia indywidualne wymagania i wpisuje się w potrzeby przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedzialność cywilna pojawia się w sytuacji, gdy z powodu sprzedanych produktów czy wyświadczonych usług klient poniósł nieoczekiwane szkody. Dzięki ubezpieczeniu OC koszty wynikające z tego faktu ponosi nie firma, która sprzedała produkt lub zrealizowała usługę, ale towarzystwo ubezpieczeniowe. Polisa OC jest obowiązkowa tylko w niektórych działalnościach, jak np. medyczna, prawnicza czy pośrednictwo w zarządzaniu nieruchomościami. Jednak nawet gdy nie ma konieczności jej posiadania, i tak warto ją wykupić, jeżeli prowadzona działalność wiąże się z ryzykiem wyrządzenia klientom szkód albo obrażeń.

Ważne jest, aby ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej odpowiadało specyfice danego biznesu i obejmowało tego rodzaju czynności bądź przedmioty, które mogą doprowadzić do powstania szkód lub obrażeń u klientów. Warto zatem rozważyć OC nie tylko dla właściciela przedsiębiorstwa, ale również dla pracowników, o ile istnieje ryzyko wyrządzenia przez nich szkód. Z kolei w przypadku wynajmowania pomieszczenia na potrzeby biznesowe należy rozważyć OC nieruchomości, jeżeli może ona ulec zniszczeniu z powodu prowadzonej działalności.

Ubezpieczenie mienia

Poza polisą OC, która chroni przed roszczeniami cywilnymi ze strony kontrahentów i klientów, warto objąć ubezpieczeniem także majątek i mienie firmy. Dzięki temu w razie ich zniszczenia, utraty czy kradzieży towarzystwo będzie miało obowiązek wypłacenia odszkodowania. Oznacza to, że w przypadku pożaru, włamania, przepięcia, powodzi, aktów wandalizmu lub innych sytuacji, które mogłoby przyczynić się do wymiernych strat finansowych, przedsiębiorstwo po prostu ich nie poniesie, bo otrzyma odpowiednio wysoką rekompensatę. Wyjątkiem jest złamanie warunków uprawniających do wypłaty odszkodowania, takich jak umyślne działanie (np. specjalne podpalenie) czy rażące niedbalstwo (np. niezabezpieczenie stanowiska spawacza).

Ubezpieczenie mienia i majątku może obejmować m.in.:

  • nieruchomości, w których prowadzona jest działalności,
  • narzędzia, maszyny i urządzenia produkcyjne,
  • samochody i pojazdy wykorzystywane do prowadzenia działalności,
  • sprzęt elektroniczny, np. komputery i wagi,
  • transportowane ładunki,
  • towar,
  • środki pieniężne w gotówce, papiery wartościowe,
  • aplikacje i oprogramowanie komputerowe.

Jakie mienie objąć ubezpieczeniem? Odpowiedź na to pytanie powinna zależeć przede wszystkim od indywidualnych wymagań, potrzeb, możliwości i uwarunkowań w danym przedsiębiorstwie. Przykładowo, firma transportowa powinna być zainteresowana ubezpieczeniem przede wszystkim floty pojazdów i dostarczanych towarów, podczas gdy przedsiębiorstwo z branży IT bardziej potrzebuje polisy dla oprogramowania, a firma produkcyjna ubezpieczenia maszyn i urządzeń wykorzystywanych do procesów wytwórczych.

Indywidualne dopasowanie warunków – kluczowy element firmowej polisy

Każde przedsiębiorstwo prowadzi inną działalność, dysponuje różnymi zasobami i jest narażone na odmienne ryzyka z tym związane, dlatego zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien być zawsze dobierany w sposób indywidualny. Należy dokładnie przeczytać wszystkie zapisy polisy i skonstruować jej warunki tak, aby odpowiadały wymaganiom danej firmy. Ponieważ jako Solid Group posiadamy doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym i dysponujemy szeroką ofertą, możemy zapewnić kompleksowe wsparcie w wyborze i pośrednictwo w zakupie polisy. Zapraszamy do kontaktu!